[Macao Week in Chongqing] Chonging-Macao enterprises use the “Macao Week in Chongqing” to expand business exchanges

[Macao Week in Chongqing] Chonging-Macao enterprises use the “Macao Week in Chongqing” to expand business exchanges